Zimowe Warsztaty Analityczne

6–7 lutego 2024 r. /// Warszawa

 

Przed nami trzydziesta czwarta edycja Warsztatów Analitycznych. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami IBM SPSS oraz umiejętności prowadzenia w nich analiz. Tym razem zaprezentowane zostaną cztery tematy. Prelegentami na Warsztatach są eksperci i praktycy nie tylko w zakresie opisywanego tematu, ale także rozwiązań oferowanych przez Predictive Solutions.

34. Warsztaty Analityczne odbędą się w gościnnych murach Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Patronem 34. edycji Warsztatów Analitycznych jest Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zapraszamy do wzięcia udziału i przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń.

Do zobaczenia w Warszawie!

Ankieta

Dane uczestnika

Informacje o uczelni / instytucji

Uwaga

Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.

Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną fakturę VAT na podany w zgłoszeniu adres.

Jeżeli dane do faktury lub adres do jej wysyłki są inne niż podane powyżej, proszę o rozwinięcie i wpisanie poniżej odpowiednich danych.

Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1
Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne
Praktyka realizacji projektów opartych o badania ankietowe – nowość
Metodyka nauczania statystyki, czyli jak zachęcić studenta do podróży w nieznane? – nowość

Temat 1:

Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 1

Prelegent: dr Agnieszka Pleśniak

Wymagania wstępne:

 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • podstawowa znajomość statystyki, w tym regresji liniowej i analizy czynnikowej

Pobierz dane

Agenda

Modelowanie strukturalne można wyobrazić sobie jako połączenie w jednej analizie modelu regresji i analizy czynnikowej, w którym struktura związku pomiędzy obserwowanymi zmiennymi i nieobserwowanymi czynnikami może kształtować się niemal dowolnie. Zajęcia będą wprowadzeniem w świat modelowania równań strukturalnych. Wskazane zostaną nie tylko teoretyczne zagadnienia związane z tą metodologią, słuchacze będą mogli uczyć się samodzielnego budowania modeli równań strukturalnych przy użyciu programu IBM SPSS AMOS.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • wprowadzenie teoretyczne w zagadnienia modelowania równań strukturalnych,
 • rodzaje zmiennych,
 • założenia,
 • trzy podejścia w analizie,
 • model strukturalny i modele pomiarowe,
 • omówienie najważniejszych funkcji programu,
 • etapy budowy modelu,
 • specyfikacja modelu,
 • identyfikowalność modelu,
 • analiza ścieżkowa,
 • szacowanie wariancji i kowariancji,
 • testowanie hipotez,
 • rodzaje i funkcje ograniczeń nakładanych na parametry,
 • nakładanie i usuwanie ograniczeń,
 • zmienne ukryte i konfirmacyjna analiza czynnikowa (CFA),
 • zmienne ukryte i wskaźniki,
 • budowa modeli pomiarowych,
 • wybrane zagadnienia oceny modeli,
 • ocena modelu i miary dopasowania,
 • czy skala jest rzetelna? rzetelność,
 • variance Extracted i ocena trafności,
 • modyfikacje modelu*,
 • indeksy modyfikacji,
 • model strukturalny,
 • efekty całkowite, bezpośrednie i pośrednie*.

*Zagadnienia omawiane w zależności od potrzeb uczestników.

Temat 2:

Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne

Prelegent: dr hab. Sylwia Bedyńska

Wymagania wstępne:

 • umiejętność wykonywania przekształceń na danych (sumowanie, uśrednianie, rekodowanie) w pakiecie PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics,
 • znajomość podstawowych pojęć statystycznych (statystyki opisowe)

Pobierz dane

Agenda

Zajęcia te adresujemy do osób, które chcą lepiej poznać techniki statystyczne, aby dzięki nim bardziej efektywnie stosować techniki wielowymiarowe. To przybliżenie technik wielowymiarowych ma rozszerzyć możliwości predykcji i wychodzi poza prosty opis statystyczny.

Tematyka zajęć obejmie głównie takie techniki jak: analiza regresji, analiza regresji logistycznej.

Na przykładzie regresji będziemy zapoznawać się z korzyściami analizy wielowymiarowej. Jednak będziemy chcieli zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą niewłaściwe posługiwanie się tego typu technikami, bez ich wystarczającej znajomości.

W praktyce często słyszy się, że klasyczna analiza regresji jest prosta, że nie przysparza problemów. Zwykle wiele osób zaczyna i kończy na interpretacji współczynników regresji, a zrozumienie założeń analizy regresji, umiejętność radzenia sobie z problemami w danych, jak i umiejętność właściwej interpretacji wyników jest kluczem do efektywnego korzystania z technik wielowymiarowych.

Podczas zajęć na praktycznych przykładach zajmiemy się zarówno prostą regresją dwóch zmiennych, jak i budowaniem złożonych modeli z wykorzystaniem regresji wielorakiej. Pokażemy, że jeśli zmienna zależna jest jakościowa (zainteresowanie lub brak zainteresowania), to trzeba zastosować inne techniki, np. regresję logistyczną. Podobnie jak przy regresji wielorakiej zostaną omówione zalety i wady tej metody, problemy, jakie mogą się pojawić przy korzystaniu z niej, itp.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

Regresja liniowa jednozmiennowa i wielozmiennowa:

 • Dopasowanie modelu (reszty regresji, wykres rozrzutu, miary dopasowania),
 • Jakościowe predyktory w regresji: dychotomiczne i wielokategorialne, kodowanie typu dummy, kodowanie eksperymentalne,
 • Diagnostyka w regresji, diagnoza przypadków odstających i odstających wpływowych odległości centroidalne, diagnostyka oparta na resztach regresji, statystyki wpływu,
 • Metody wprowadzenia predyktorów do równania regresji, analiza hierarchiczna,
 • Testowanie założeń analizy regresji: test Durbina Watsona, testowanie normalności zmiennych, testowanie normalności reszt regresji,
 • Analiza interakcji w regresji liniowej.

Regresja logistyczna:

 • Podstawy teoretyczne analizy regresji logistycznej, linearyzowalna postać równania regresji logistycznej, znacznie ilorazu szans,
 • Dopasowanie modelu,
 • Główne parametry modelu – krzywe regresji logistycznej,
 • Interpretacja parametrów regresji,
 • Analiza interakcji między zmiennymi w regresji logistycznej.

NOWOŚĆ

Temat 3:

Praktyka realizacji projektów opartych o badania ankietowe

Prelegenci:

Wymagania wstępne:

 • brak

Pobierz dane

Agenda

Szkolenie jest skierowane do osób, które prowadzą lub planują realizację projektów z wykorzystaniem badań ankietowych. Podczas szkolenia przedstawimy praktyczne aspekty oraz możliwości efektywnego przeprowadzania tego typu badań. Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza z nich to wprowadzenie do tematyki prowadzenia badań ankietowych, omówienie poszczególnych etapów oraz dzielenie się doświadczeniami w zakresie kierowania i zarządzania nimi. Druga część obejmuje praktyczne wykorzystanie zaawansowanej platformy badawczej PS QUAESTIO PRO w celu realizacji badań ankietowych z prezentacją każdego z etapów procesu.

Uczestnicy będą mieli okazję przekonać się, że można planować i przeprowadzać wiele badań ankietowych nawet przy ograniczonych zasobach ludzkich i finansowych.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 1. Część 1 – metodyczna
  1. Czym jest postawa społeczna? Pomiar w nauce i typy skal służące do badania postaw.
  2. Rodzaje i metody badań – wady i zalety na podstawie doświadczeń z realizacji projektów badawczych.
  3. Etapy postępowania badawczego.
  4. Metody doboru próby w badaniach empirycznych. Uogólnianie wyników badań społecznych i problem reprezentatywności badań społecznych.
   • dobór prób i metody losowania
   • różne rozumienie pojęcia reprezentatywności.
   • dobór próby kwotowej (udziałowej) z wykorzystaniem PS QUAESTIO PRO.
 2. Część 2 – praktyczna 
  1. Tworzenie narzędzia badawczego.
   • reguły poprawnego formułowania pytań kwestionariuszowych.
   • wady i zalety kwestionariuszy i ankiet tworzonych z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi oraz PS QUAESTIO PRO.
  2. Analiza danych z wykorzystaniem PS IMAGO PRO wprowadzenie.
   1. import danych do PS IMAGO PRO z bezpłatnych narzędzi oraz z poziomu PS QUAESTIO PRO.
  3. Przykłady użytecznych analiz tworzonych w PS IMAGO PRO
  4.  Warsztaty tworzenia kwestionariuszy i ankiet – wprowadzenie:
   • typy i rodzaje pytań kwestionariuszowych,
   • elementy logiki i układu kwestionariusza,
  5. Praktyczne aspekty projektowania kwestionariuszy:
   • dobór narzędzia – omówienie poszczególnych narzędzi do tworzenia pytań,
   • pytanie, a zmienna w pliku danych – definiowanie własności zmiennych,
   • ankiety wielojęzyczne – praktyczne omówienie mechanizmów wspierających,
   • pytania filtrujące oraz reguły przejść i wypełnień,
   • personalizacja treści kwestionariusza w oparciu o dane uzupełniające,
  6. Metody docierania do respondentów:
   • możliwości integracji ankiet
   • wykorzystanie webserwisów – podstawowe zasady korzystania z API
  7. Testowanie poprawności narzędzia:
   • przegląd i testowe wypełnianie kwestionariuszy,
   • testowanie spójności poprzez automatyczne wypełnianie,
   • przegląd struktury i opisu generowanego zbioru danych.
  8. Projektowanie własnych szablonów wyglądu kwestionariusza
   • omówienie struktury szablonu,
   • zasady przygotowywania i modyfikacji wybranych elementów szablonu,
   • szablony mobilne w tym wspierające standard WCAG 2.x,
   • implementacja obiektów interaktywnych jako sposobu na ułatwienie wypełniania ankiety przez respondenta – przykłady.

NOWOŚĆ SZKOLENIE JEDNODNIOWE

Temat 4:

Metodyka nauczania statystyki, czyli jak zachęcić studenta do podróży w nieznane?

Prelegent: dr Natalia Józefacka

Wymagania wstępne:

 • brak

Zapisz się

Agenda

Każdy, kto miał okazję nauczać statystyki, niezależnie od uprawianej dyscypliny naukowej wie, że dla niektórych studentów zgłębianie tych zagadnień bywa frustrujące. Powszechne są sceptycyzm i negatywne nastawienie, często przejawiające się w postawie „i tak tego nie zrozumiem”. Dla wielu statystyka może się wydawać nauką zbyt „egzotyczną”, nieodstępną i trudną do intuicyjnego poznania.

Nasze jednodniowe warsztaty są skierowane nie tylko do początkujących dydaktyków, ale również tych doświadczonych, którzy szukają nowatorskich pomysłów na „oswojenie statystyki”.

Program zajęć składa się z dwóch części. Pierwsza — konwersatoryjna — o metodycznym charakterze, będzie poświęcona metodom aktywizującym nauczanie statystyki, takim jak metoda odwróconej klasy, rozbudzanie ciekawości czy stosowanie CRS (Class Response System). Druga część to warsztat pozwalający na sprawdzenie w praktyce omawianych technik z pomocą przewodnika „Metodologia i statystyka. Tom I: przewodnik naukowego turysty” oraz powiązanych z nim tutoriali video. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą dysponować wiedzą i umiejętnościami jak prowadzić zajęcia ze statystyki i metodologii, tak aby wzbudzić zainteresowanie uczestników i nauczyć ich czerpania przyjemności z odkrywania wiedzy opartej na danych.

 

Uczestnicy kursu otrzymają podręcznik "Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1" wydawnictwa PWN wraz z tutorialami wideo
Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1
Cennik
Harmonogram
Informacje organizacyjne
Warunki uczestnictwa

Cennik Warsztatów

Status Tematy 1-3 /// Cena netto (brutto) 1 Temat 4 /// Cena netto (brutto) 2
Pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA, pracownicy OBR 1 200 PLN (1 476,00 PLN) 400 PLN (492,00 PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która uczestniczy w programie ARIADNA 990 PLN (1 217,70 PLN) 300 PLN (369,00 PLN)
Pracownicy AGH, UMK, SWPS 700 PLN (861,00 PLN) 300 PLN (369,00 PLN)

1 Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

2 Koszty te obejmują uczestnictwo w jednodniowych Warsztatach (6 godzin), podręcznik "Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1" wraz z tutorialami, obiad, poczęstunek podczas przerw kawowych, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach.

Harmonogram Warsztatów

Tematy 1-3
wtorek, 6 lutego

10.00 – 10.30

Rejestracja uczestników

Punkt rejestracyjny obok portierni, parter, budynek SWPS;
Poranna kawa

10.30 – 12.00

Zajęcia warsztatowe

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 13.45

Zajęcia warsztatowe

13.45 – 14.45

Obiad

Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

14.45 – 16.30

Zajęcia warsztatowe

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 18.15

Zajęcia warsztatowe

18.30 – 21.00

Kolacja

Kolacja w "Bistro 4 Piętro", budynek SWPS

 
Temat 4
wtorek, 6 lutego

10.00 – 10.30

Rejestracja uczestników

Punkt rejestracyjny obok portierni, parter, budynek SWPS;
Poranna kawa

10.30 – 12.00

Zajęcia warsztatowe

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 13.45

Zajęcia warsztatowe

13.45 – 14.45

Obiad

Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

14.45 – 16.30

Zajęcia warsztatowe

 

Tematy 1-3
środa, 7 lutego

7.45 – 8.00

Poranna kawa

8.00 – 10.00

Zajęcia warsztatowe

10.00 – 10.15

Przerwa kawowa

10.15 – 12.15

Zajęcia warsztatowe

12.15 – 13.15

Obiad

Obiad w Restauracji Kardamon, parter, budynek SWPS

13.15 – 15.00

Zajęcia warsztatowe

15.00

Zakończenie

 
 

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Uniwersytetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już 34. edycja tej imprezy.

Zajęcia Zimowych Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w przez dwa dni, w czterech rozłącznych grupach, 6 i 7 lutego 2024 r., w pracowniach komputerowych Uniwersytetu SWPS. Każda grupa będzie składała się z około 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone w czterech grupach. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Restauracji Kardamon mieszczącej się na parterze budynku Uniwersytetu SWPS przy ul. Chodakowskiej 19/31.

Szkolenia z tematów 1-3 trwać będą w pierwszym dniu od godziny 10.30 do 18.15, a w drugim dniu od 8.00 do 15.00 Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która rozpocznie się o godzinie 18.30 w Restauracji na IV piętrze budynku Uniwersytetu SWPS.

Szkolenie z tematu 4 odbędzie się 6 lutego, w godzinach od 10.30 do 16.30.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z wyższymi uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 30 stycznia 2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:

 1. Przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów.
 2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie.
 3. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Janusz Mikulski
tel. 508 138 069
e-mail: j.mikulski@predictivesolutions.pl

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych realizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

 1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
  1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
  2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.
 2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
  1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
  2. Wynagrodzenie za szkolenia 1-3 obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
  3. Wynagrodzenie za szkolenie 4 obejmuje: udział w szkoleniu, podręcznik "Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1" wraz z tutorialami, materiały szkoleniowe, obiad i przerwy kawowe oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
  4. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
  1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe na podstawie przedpłaty na warunkach opisanych poniżej:
   1. W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
   2. Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
   3. Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:
    1. przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów,
    2. terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie,
    3. otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
   4. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
  2. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT.
   1. Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj).
   2. Oświadczenie powinno zostać dostarczone Organizatorowi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na Warsztaty, ale nie później niż na 7 dni przed terminem Warsztatów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Predictive Solutions wystawi osobie zgłaszającej się fakturę proforma uwzględniającą obowiązującą stawkę VAT.
 4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
  1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
  5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
  6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.
 5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
  1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
  2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie.
 6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

dr Agnieszka Pleśniak

dr Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001–2004). Uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania według ekonomii behawioralnej”.

dr hab. Sylwia Bedyńska

dr hab. Sylwia Bedyńska

Uniwersytet SWPS

Profesor Uniwersytetu SWPS. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych. Jest autorką i redaktorką popularnych podręczników „Statystyczny Drogowskaz”. Publikowała teksty w e-biuletynie Predictive Solutions, jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy. Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.

dr Robert Staniszewski

dr Robert Staniszewski

Uniwersytet Warszawski

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt, politolog. Związany z Katedrą Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Założyciel oraz zarządzający międzyuczelnianym Labem Badawczym, który realizuje projekt „Społeczna percepcja zjawisk i procesów w okresie transformacji systemowej w Polsce”. Posiada również wieloletnie doświadczenie korporacyjne związane z sektorem finansowym oraz inwestycyjnym w Polsce (Bank Pekao SA, Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Pekao Leasing, Siemens Financial Services, Siemens Finance, Siemens). Autor licznych artykułów dotyczących społecznej percepcji uchodźców oraz migrantów, pandemii COVID-19, opinii publicznej, metodologii badań, transformacji systemowej, problematyki gospodarczej oraz finansowej, jak również etyki.

Damian Zborowski

Damian Zborowski

Predictive Solutions

Absolwent Politechniki Częstochowskiej. Z Predictive Solutions związany od 2005 roku jako Kierownik Projektów. Współodpowiedzialny za rozwój kompleksowego rozwiązania do gromadzenia danych, zaawansowanej analizy i dystrybucji wyników PS QUAESTIO PRO będącego naturalnym rozwinięciem rozwiązań z rodziny IBM SPSS. Realizował liczne projekty wdrożeniowe dla sektora bankowego m.in. dla PKO BP, MBank, BGŻ BNP Paribas, Millennium, a także dla administracji publicznej w tym: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, GUS, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, PARP, Miasta Stołecznego Warszawy, Narodowego Funduszu Zdrowia i wielu innych. Od wielu lat pełni rolę trenera w Centrum Szkoleniowym Predictive Solutions.

dr Natalia Maja Józefacka

dr Natalia Maja Józefacka

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor nauk społecznych, psycholog, naukowiec i pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Laureatka grantów o zasięgu krajowym i międzynarodowym min. grantu “Miniatura 5” w ramach którego prowadziła badania dotyczące ekologicznie trafnego pomiaru samoregulacji. Odbyła staż naukowo-badawczy w Univeristy of Alabama, finansowany z grantu IDUB Excellence Mobility. Aktualnie prowadzi badania dotyczące samoregulacji i współregulacji w diadzie wspólnie z badaczami z Oregon State University i Bowdoin College, finansowany ze środków IDUB Small Working Group. Na co dzień prowadzi zajęcia dydaktyczne w obszarze metodologii badań psychologicznych i statystyki.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.oczkowicz@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracownicy instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych również mogą wziąć w nich udział na zasadzie pełnej odpłatności (jak pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA).

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

Tematy 1-3:

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

 

Tematy 4:

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w jednodniowych Warsztatach (6 godzin lekcyjnych), podręcznik "Metodologia i statystyka Przewodnik naukowego turysty Tom 1" wraz z tutorialami, obiad, poczęstunek podczas przerw kawowych, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie ARIADNA. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji Warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS) oraz kursów zdalnych (UMK). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Od uczestników organizowanych przez Predictive Solutions wydarzeń na Uniwersytecie SWPS wiemy, że sprawdzoną ofertą noclegową dysponuje Hostel Helvetia, który jednocześnie jest zlokalizowany w bliskiej odległości od miejsca, gdzie będą odbywać się zajęcia (szczegóły można znaleźć na stronie Hostel Helvetia Warszawa).

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

Uniwersytet SWPS

ul. Chodakowska 19/31

03-815, Warszawa

Kontakt z organizatorem

Adres wydarzenia

Uniwersytet SWPS
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Organizator

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków

www.predictivesolutions.pl

Ankieta

Patronat

Patronem 34. edycji Warsztatów Analitycznych jest Wydawnictwo Naukowe PWN

PWN

Psychologia PWN

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe