Letnie Warsztaty Analityczne

10–11 września 2024 r. /// Kraków

UWAGA! Zmiana lokalizacji.
AGH w Krakowie, Wydział Informatyki
Budynek D17, ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków

Zapraszamy na trzydziestą piątą edycję Warsztatów Analitycznych, organizowaną w ramach programu ARIADNA. Celem tej inicjatywy jest ułatwienie pracownikom akademickim wykorzystania rozwiązań Predictive Solutions i IBM SPSS w praktyce dydaktycznej i naukowej. Warsztaty dostarczają uczestnikom praktycznej wiedzy na temat pracy z narzędziami PS IMAGO PRO/IBM SPSS oraz umiejętności prowadzenia w nich analiz.

Po raz pierwszy spotkamy się z Wami w gościnnych murach Wydziału Informatyki AGH w Krakowie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Warsztatach. Przypominamy, że o możliwości uczestnictwa w każdym ze szkoleń decyduje kolejność zgłoszeń!

Patronat nad wydarzeniem objął prof. dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki — Dziekan Wydziału Informatyki AGH w Krakowie.

Do zobaczenia!

Dane uczestnika

Informacje o uczelni / instytucji

Uwaga

Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów Analitycznych.

Faktura pro forma zostanie wystawiona po otrzymaniu ww. oświadczenia.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Państwa na podany w formularzu adres e-mail.

Po dokonaniu płatności wyślemy Państwu pocztą tradycyjną fakturę VAT na podany w zgłoszeniu adres.

Jeżeli dane do faktury lub adres do jej wysyłki są inne niż podane powyżej, proszę o rozwinięcie i wpisanie poniżej odpowiednich danych.

Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2
Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO
Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych
Segmentacja i klasyfikacja – techniki analizy skupień

Temat 1:

Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS — cz. 2

Prelegent: dr Agnieszka Pleśniak

Wymagania wstępne:

 • wiedza z zakresu kursu podstawowego dotyczącego modelowania równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS
 • znajomość podstaw statystyki

Agenda

W ramach zajęć zostaną poruszone zaawansowane kwestie dotyczące budowania modeli równań strukturalnych. Na początku zajęć uczestnicy będą budować różne modele i oceniać otrzymane rozwiązania. Konieczna będzie tutaj wiedza z zakresu podstaw SEM, w tym znajomość miar wykorzystywanych do porównań modeli i ich rozwiązań. Uczestnicy warsztatów m.in. za pomocą indeksów modyfikacji będą zmieniali modele. Modyfikacje modeli zostaną pokazane na przykładach umożliwiających porównania modeli (w tym zagnieżdżonych, m.in. bez korelacji błędów pomiaru oraz z korelacjami jak i ograniczeniami nałożonymi na korelacje między konstruktami). W dalszej części zajęć, zostaną wprowadzone możliwości wykorzystania metod bootstrapowych do uzyskania odpornych standardowych błędów szacunku w modelach równań strukturalnych. Zajęcia są tak zaplanowane, aby pokazać możliwość porównania modeli w zależności od stosowanego podejścia estymacji, wraz z ograniczeniami jak i różnych metod szacowania błędów w analizie (w tym dla modeli niezagnieżdżonych).

 • Wybrane zagadnienia z modelowania równań strukturalnych
  • Jaką metodę estymacji wybrać i dlaczego?
  • Ocena modelu – na co zwrócić uwagę
  • Sprawdzanie założeń dotyczących rozkładu
  • Co z cechami mierzonymi na skalach porządkowych?
 • Modyfikacje modelu, ciąg dalszy
  • Manage models
  • Modele zagnieżdżone
  • Porównanie modeli zagnieżdżonych
 • Problem modeli ekwiwalentnych
 • Krótkie wprowadzenie do metody bootstrap
 • Uzyskanie standardowych błędów szacunku metodą bootstrap
 • Zastosowanie metody bootstrap do porównania modeli niezagnieżdżonych
 • Zmienne pośredniczące i zakłócające
 • Analiza w grupach
  • Szacowanie modeli w grupach
  • Testowanie hipotez
 • Inwariancja pomiaru, czyli czy konstrukty zmierzone w różnych grupach, kulturach, krajach mierzą to samo? Kiedy można je porównać między krajami?
  • Inwariancja strukturalna
  • Inwariancja metryczna (słaba inwariancja)
  • Inwariancja skalarna (mocna inwariancja)
  • Inwariancja błędów pomiaru (ścisła inwariancja)
 • Uwzględnienie wag
 • Co zrobić z brakami danych?

Temat 2:

Analiza statystyczna wyników badań naukowych — możliwości zastosowania rozwiązania PS IMAGO PRO

Prelegent: dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ

Wymagania wstępne:

 • dobra znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • znajomość podstaw statystyki

Agenda

Kurs kierowany jest do osób zainteresowanych praktycznymi aspektami analizy wyników badań naukowych z wykorzystaniem metod wnioskowania statystycznego. Ma na celu przygotowanie Uczestników do prowadzenia własnych analiz statystycznych na potrzeby opracowań naukowych. Wychodząc od konkretnych hipotez badawczych ustalona zostanie procedura postępowania, poczynając od wyboru metody statystycznej i przeprowadzenia wstępnej analizy rozkładów zmiennych (pod kątem sprawdzenia odpowiednich założeń). Następnie z wykorzystaniem programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics przeprowadzona zostanie statystyczna analiza danych pozwalająca na weryfikację postawionych hipotez, wizualizacja wyników badania, dokonana zostanie ich interpretacja. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na ewentualne założenia stawiane w omawianych metodach. Zaprezentowane zostaną możliwości zastosowania modeli analizy wariancji w schematach wieloczynnikowych. Analiza prowadzona będzie na praktycznych przykładach z różnych dziedzin – ekonomii, zarządzania, finansów, socjologii, psychologii i medycyny.

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • Zasady wyboru metody analizy statystycznej — od hipotez statystycznych przez eksplorację danych po testy zgodności rozkładu;
 • Sposoby postępowania w sytuacji niespełnienia założeń;
 • Testy statystyczne w porównywaniu dwóch populacji niezależnych — test t-Studenta, test Manna-Whitneya;
 • Testy statystyczne w porównywaniu przynajmniej dwóch populacji niezależnych — jednoczynnikowa ANOVA, testy odporne, test Kruskala-Wallisa, testy post-hoc;
 • Test niezależności chi-kwadrat i jego zastosowania;
 • Współczynniki zależności w badaniu związku między zmiennymi jakościowymi;
 • Badanie zależności między zmiennymi ilościowymi — współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik korelacji rang Spearmana;
 • Wprowadzenie do analizy regresji. Jakościowe zmienne objaśniające w modelach regresji — zastosowanie polecenia Kodowanie zmiennych dychotomicznych — PS IMAGO PRO;
 • Ocena skuteczności prowadzonych działań z wykorzystaniem testów statystycznych służących porównaniu powtarzanych pomiarów;
 • Wybrane metody wielowymiarowej analizy danych — wieloczynnikowe modele analizy wariancji;
 • Wizualizacja wyników badania — wykorzystanie wybranych wykresów PS IMAGO PRO: wykres radarowy, wykres Marimekko, nakładany wykres słupkowy, Róża Nightingale, wykres rozrzutu i rozkładu, wielowymiarowy wykres rozrzutu.

Temat 3:

Porównanie liniowych i nieliniowych modeli regresyjnych

Prelegent: dr hab. Sylwia Bedyńska, prof. Uniwersytetu SWPS

Wymagania wstępne:

 • znajomość obsługi programu PS IMAGO PRO/IBM SPSS Statistics
 • umiejętność wykonywania przekształceń na danych (sumowanie, uśrednianie, rekodowanie) w pakiecie IBM SPSS Statistics
 • znajomość podstawowych pojęć statystycznych (statystyki opisowe)

Agenda

Zajęcia te adresujemy do osób, które chcą lepiej poznać testy pozwalające wykrywać zależności między zmiennymi o różnych poziomach pomiaru. To przybliżenie technik, które nie należą do klasyki omawianych testów, a właściwie stosowane mogą pozwolić na głębokie zrozumienie natury analizowanych danych. Zajęcia będą integrowały zagadnienia obejmujące teoretyczne aspekty konstrukcji metod regresyjnych oraz praktyczne zastosowania w analizie danych.

Tematyka zajęć obejmie następujące techniki:

 1. Regresja liniowa jednozmiennowa i wielozmiennowa:
  • Dopasowanie modelu (reszty regresji, wykres rozrzutu, miary dopasowania;
  • Jakościowe predyktory w regresji: dychotomiczne i wielokategorialne, kodowanie typu dummy, kodowanie eksperymentalne;
  • Diagnostyka w regresji, diagnoza przypadków odstających i odstających wpływowych, odległości centroidalne, diagnostyka oparta na resztach regresji, statystyki wpływu;
  • Metody wprowadzenia predyktorów do równania regresji, analiza hierarchiczna;
  • Testowanie założeń analizy regresji: test Durbina Watsona, testowanie normalności zmiennych, testowanie normalności reszt regresji;
  • Analiza interakcji w regresji liniowej (niestandardowe okna dialogowe na przykładzie macro PROCESS Hayesa).
 2. Regresja logistyczna:
  • Podstawy teoretyczne analizy regresji logistycznej, linearyzowalna postać równania regresji logistycznej, znacznie ilorazu szans;
  • Dopasowanie modelu;
  • Główne parametry modelu – krzywe regresji logistycznej;
  • Interpretacja parametrów regresji;
  • Jakościowe predyktory w regresji logistycznej (kontrasty predefiniowane);
  • Analiza interakcji między zmiennymi w regresji logistycznej;
 3. Inne regresje nieliniowe:
  • Regresje linearyzowalne i nielinearyzowalne;
  • Regresje kwadratowe i sześcienne;
  • Moduł estymacja krzywej (krzywe predefiniowane);
  • Analiza regresji linearyzowalnych w module regresji liniowej.

Temat 4:

Segmentacja i klasyfikacja – techniki analizy skupień

Prelegent: dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Wymagania wstępne:

 • Podstawowa znajomość statystyki i obsługi programu IBM SPSS Statistics

Agenda

Zajęcia są adresowane do osób, które chcą nauczyć się prowadzenia segmentacji z wykorzystaniem technik analitycznych: od przygotowania danych i analiz, po interpretację ich wyników. Istotne będzie omówienie różnych aspektów stosowania poszczególnych technik, ocena jakości wykonywanych analiz i sposób wykorzystania wyników do opisu wyróżnionych grup.

W ramach kursu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Segmentacja  -  Zastosowanie technik analitycznych w procesie segmentacji
 2. Segmentacja  -  Grupowanie i klasyfikacja
 3. Hierarchiczna analiza skupień
 4. Analiza skupień metodą k-średnich
 5. Techniki grupowania – podstawy dwustopniowego grupowania
 6. Techniki klasyfikacyjne – wprowadzenie do analiz z drzewami klasyfikacyjnymi
Cennik
Harmonogram
Informacje organizacyjne
Warunki uczestnictwa

Cennik Warsztatów

 

Status Cena netto (brutto) 1
Pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA, pracownicy OBR 1 200 PLN (1 476,00 PLN)
Pracownicy uczelni (wydziału/katedry/instytutu), która uczestniczy w programie ARIADNA 990 PLN (1 217,70 PLN)
Pracownicy AGH, UMK, Uniwersytetu SWPS 700 PLN (861,00 PLN)

1 Koszty te obejmują uczestnictwo w dwudniowych Warsztatach, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiady oraz kolację pierwszego dnia. Koszty nie obejmują noclegów. Uczestnicy Warsztatów organizują je we własnym zakresie. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie ma wpływu na koszt udziału w Warsztatach.

Harmonogram Warsztatów

wtorek, 10 września

9.45 – 10.30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

Punkt rejestracyjny IV piętro, budynek D-17, siedziba Wydziału Informatyki AGH

10.30 – 12.00

Zajęcia warsztatowe

12.00 – 12.15

Przerwa kawowa

12.15 – 13.45

Zajęcia warsztatowe

13.45 – 14.45

Obiad

Restauracja „Kavior”, parter, budynek D-17

14.45 – 16.30

Zajęcia warsztatowe

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 18.15

Zajęcia warsztatowe

18.30 – 21.00

Kolacja

Foyer, parter, budynek D-17

 
środa, 11 września

7.45 – 8.00

Poranna kawa

Punkt rejestracyjny IV piętro, budynek D-17, siedziba Wydziału Informatyki AGH

8.00 – 10.00

Zajęcia warsztatowe

10.00 – 10.15

Przerwa kawowa

10.15 – 12.15

Zajęcia warsztatowe

12.15 – 13.15

Obiad

Restauracja „Kavior”, parter, budynek D-17

13.15 – 15.00

Zajęcia warsztatowe

15.00

Zakończenie

 

Informacje organizacyjne

Warsztaty Analityczne są inicjatywą przygotowywaną i realizowaną przez Predictive Solutions, we współpracy z Wydziałem Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytetem SWPS. Tegoroczne wydarzenie to już 35. edycja tej imprezy.

Zajęcia Letnich Warsztatów Analitycznych będą odbywać się w dniach 10-11 września 2024 r., w pracowniach komputerowych Wydziału Informatyki AGH w Krakowie. Każda grupa będzie składała się z ok. 15 słuchaczy.

Warsztaty będą prowadzone równolegle w czterech grupach. Zajęcia będą trwać w pierwszym dniu od godziny 10:30 do 18:15, w drugim dniu od 8:00 do 15:00. W trakcie zajęć przewidziana jest godzinna przerwa na obiad oraz dwie krótsze przerwy kawowe. Obiady będą serwowane w Restauracji Kavior, parter budynek D17.

Na zakończenie pierwszego dnia zaprosimy Państwa na uroczystą kolację, która odbędzie się w również na parterze budynku D-17 w Foyer na parterze.

Koszt uczestnictwa w warsztatach zależy od poziomu zaangażowania jednostki akademickiej, z której pochodzi pracownik, w program współpracy Predictive Solutions z Wyższymi Uczelniami ARIADNA. Zgłoszenia uczestnictwa w Warsztatach należy dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie imprezy do 31 sierpnia 2024 r. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Warsztaty decyduje kolejność dokonania zgłoszenia oraz uiszczenia płatności (lub podpisania umowy szkoleniowej).

Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:

 1. Przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów.
 2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie.
 3. Otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności.

Osobą odpowiedzialną ze strony Predictive Solutions za organizację Warsztatów jest:
Marta Mazur
tel. 797 727 086
e-mail: m.mazur@predictivesolutions.pl

Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych realizowanych przez Predictive Solutions Sp. z o. o.

 1. ORGANIZATOR i ZGŁASZAJĄCY
  1. Warsztaty Analityczne dla pracowników naukowych organizuje Predictive Solutions Sp. z o.o. (dawniej SPSS Polska) z siedzibą przy ul. Retoryka 1, 31–108 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000147461, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy KRS, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 677–20–61–016, określana dalej jako Organizator.
  2. Zgłaszającym jest podmiot, który zamawia we własnym imieniu u Organizatora usługę szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych i zawiera z Organizatorem umowę na przeprowadzenie szkolenia.
 2. WYNAGRODZENIE ORGANIZATORA (KOSZT UCZESTNICTWA W WARSZTATACH)
  1. Stawki wynagrodzenia Organizatora za szkolenia w ramach Warsztatów Analitycznych umieszczone są na stronie internetowej Warsztatów (www.warsztatyanalityczne.pl). Stawki te uzależnione są od statusu współpracy Uczelni z Organizatorem w programie ARIADNA.
  2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady i przerwy kawowe, udział w imprezie integracyjnej (kolacji) w pierwszym dniu Warsztatów oraz certyfikat. Wynagrodzenie za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów.
  3. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszty uczestnictwa w Warsztatach.
 3. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WARSZTATACH ANALITYCZNYCH i ZAWARCIE UMOWY
  1. Zgłoszenie udziału w Warsztatach Analitycznych i skuteczne zawarcie umowy dotyczącej szkoleń jest możliwe na podstawie przedpłaty na warunkach opisanych poniżej:
   1. W celu dokonania zgłoszenia na wybrane szkolenie należy wypełnić odpowiedni formularz w trybie online za pośrednictwem witryny internetowej Warsztatów www.warsztatyanalityczne.pl.
   2. Po otrzymaniu formularza uczestnictwa, Organizator wystawia dla Zgłaszającego fakturę pro forma i przesyła ją Zgłaszającemu. Termin płatności wynagrodzenia za szkolenie wynosi 10 (dziesięć) dni od dnia wystawienia faktury pro forma, chyba że z faktury pro forma wynika inny termin.
   3. Gwarancją uczestnictwa w Warsztatach jest:
    1. przesłanie zgłoszenia na jeden z proponowanych tematów,
    2. terminowa zapłata wynagrodzenia za szkolenie,
    3. otrzymanie od Organizatora potwierdzenia przyjęcia na szkolenie, które zostanie przesłane po dokonaniu płatności. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
   4. W przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia i terminowej płatności w pełnej wysokości Organizator przesyła Zgłaszającemu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Umowę na udział w Warsztatach uważa się za zawartą w chwili wysłania potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia na szkolenie przez Organizatora i niedojścia umowy do skutku, Zgłaszający może wyłącznie domagać się zwrotu wpłaconego wynagrodzenia.
  2. Skorzystanie ze zwolnienia szkolenia z podatku VAT.
   1. Jeżeli szkolenie (warsztaty) jest finansowane za środków publicznych i w związku z tym zwolnione z podatku VAT na podstawie przepisów o finansowaniu szkoleń ze środków publicznych, niezbędne jest wypełnienie i przesłanie wraz ze zgłoszeniem odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie dostępne jest na stronie Warsztatów (do pobrania tutaj).
   2. Oświadczenie powinno zostać dostarczone Organizatorowi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia na Warsztaty, ale nie później niż na 7 dni przed terminem Warsztatów. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Predictive Solutions wystawi osobie zgłaszającej się fakturę proforma uwzględniającą obowiązującą stawkę VAT.
 4. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WARSZTATACH
  1. Rezygnację z uczestnictwa w Warsztatach należy zgłosić Organizatorowi listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.
  2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na nie mniej niż 14 (czternaście) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu całą kwotę wynagrodzenia za szkolenie.
  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa nie później niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów Organizator zwróci Zgłaszającemu 50% wynagrodzenia.
  4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa na mniej niż 7 (siedem) dni przed datą rozpoczęcia Warsztatów wynagrodzenie nie będzie zwracane bez względu na fakt, czy przedstawiciel Zgłaszającego brał udział w szkoleniu, czy nie.
  5. Dla oceny terminu rezygnacji liczy się data wpływu do Organizatora pisma z oświadczeniem o rezygnacji ze szkolenia.
  6. W miejsce osoby podanej przez Zgłaszającego w formularzu uczestnictwa lub umowie w szkoleniu może wziąć udział inna osoba. Dane tej osoby Zgłaszający powinien podać Organizatorowi przed dniem rozpoczęcia Warsztatów.
 5. ZMIANA TERMINU WARSZTATÓW
  1. Organizator może odwołać szkolenie mające odbywać się w ramach Warsztatów Analitycznych na co najmniej 14 (czternaście) dni przed datą jego rozpoczęcia. W takim przypadku Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wydatków poniesionych w związku z planowanym uczestnictwem w Warsztatach.
  2. W przypadku odwołania przez Organizatora szkolenia w terminie krótszym niż 14 (czternaście) dni przez jego planowanym rozpoczęciem, Organizator zwraca uiszczone przez uczestnika wynagrodzenie.
 6. ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
  1. Zgłaszający oświadcza, że wszyscy uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących usług Organizatora.

Prelegenci

Naszymi prelegentami są pracownicy Uczelni i eksperci, dysponujący szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną z obszaru analizy danych. Posiadają bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych w dydaktyce i biznesie, z wykorzystaniem rozwiązań IBM SPSS. Są otwarci na rozmowę i wymianę doświadczeń.

dr Agnieszka Pleśniak

dr Agnieszka Pleśniak

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowe to: oszczędzanie z przeznaczeniem na starość, hojność systemów emerytalnych, pozadochodowe czynniki oszczędzania. Uczestniczyła w licznych kursach i szkołach z zakresu metodologii badań. Pracowała w Departamencie Finansów i Analiz Ekonomicznych w Ministerstwie Infrastruktury (2001–2004). Uczestniczyła w licznych projektach badawczych. Jest autorką opracowań z zakresu modelowania równań strukturalnych, m.in.: „Modelowanie równań strukturalnych w przypadku zmiennych nieciągłych. Wykorzystanie SEM do rozpoznania ekonomicznej koncepcji oszczędzania według ekonomii behawioralnej”.

dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ

dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki

Pracuje w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania koncentrują się na aplikacji metod statystycznych w badaniach społecznych i ekonomicznych. Uczestniczyła w licznych projektach krajowych i międzynarodowych dotyczących m.in. zagadnień związanych z sytuacją osób w wieku 50+ na rynku pracy, zarządzaniem wiekiem, generacjami, wiedzą. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji analiz statystycznych w badaniach naukowych, a także aplikacyjnych (w tym ewaluacyjnych), prowadzonych na zlecenie instytucji publicznych. Współpracuje z Instytutem Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z metod statystycznych dla studentów różnych kierunków ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, a także psychologii i administracji, jak również dla doktorantów kierunków Ekonomia (na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ) i Zarządzanie (na Wydziale Zarządzania UŁ). Część realizowanych przez nią zajęć dydaktycznych jest certyfikowana przez Predictive Solutions.

dr hab. Sylwia Bedyńska, prof. Uniwersytetu SWPS

dr hab. Sylwia Bedyńska, prof. Uniwersytetu SWPS

Uniwersytet SWPS

Profesor Uniwersytetu SWPS. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia z podstawowych i zaawansowanych technik analitycznych. Stale współpracuje z Predictive Solutions w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik wielowymiarowych. Jest autorką i redaktorką popularnych podręczników „Statystyczny Drogowskaz”. Publikowała teksty w e-biuletynie Predictive Solutions, jak również pełni funkcję redaktora statystycznego w czasopismach naukowych z obszaru psychologii pracy. Pracuje naukowo nad zagadnieniami związanymi z wpływem stereotypów dotyczących niskich zdolności matematycznych kobiet na ich wybory edukacyjne i wyniki w testach egzaminacyjnych.

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Jagielloński

Doktor habilitowana nauk ekonomicznych, pracuje na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze statystyki, badań marketingowych oraz analizy wzorców konsumpcji gospodarstw domowych. Jest również pracownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki i Edukacji, Instytutu Socjologii, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania naukowe skupia na szeroko pojmowanej metodologii badań społeczno-ekonomicznych i marketingowych, a w szczególności na zachowaniach ekonomicznych gospodarstw domowych, analizie budżetów gospodarstw domowych, zabezpieczeniu oraz aktywności na starość. Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Przewodnicząca Kapituły programu ARIADNA.

FAQ

Informację czy szkolenie jest opłacane ze środków publicznych oraz kto jest uprawniony do podpisania oświadczenia o finansowaniu szkolenia z takich środków, uczestnik powinien uzyskać na Uczelni, w jednostce, która będzie dokonywać płatności za uczestnictwo w Warsztatach (np. Biurze Dziekana, Kwesturze).

Oświadczenie można pobrać ze strony Warsztatów Analitycznych (do pobrania tutaj). Podpisane oświadczenie (skan) należy przesłać mailowo na adres m.oczkowicz@predictivesolutions.pl jednocześnie wypełniając formularz zgłoszenia na stronie Warsztatów Analitycznych. Faktura pro forma zostanie wystawiona dopiero po otrzymaniu zadeklarowanego oświadczenia.

Warsztaty Analityczne skierowane są do kadry naukowej i dydaktycznej uczelni wyższych, w tym doktorantów. Pracownicy instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych również mogą wziąć w nich udział na zasadzie pełnej odpłatności (jak pracownicy uczelni, która nie uczestniczy w programie ARIADNA).

Warsztaty trwają dwa dni. Zajęcia odbywają się równolegle w kilku grupach - w tym samym czasie. Każdy uczestnik dokonuje zatem wyboru tylko jednego z proponowanych tematów.

W cenie Warsztatów uczestnik otrzymuje: możliwość wzięcia udziału w dwudniowych Warsztatach (16 godzin lekcyjnych), materiały kursowe, obiady, poczęstunek podczas przerw kawowych, kolację po pierwszym dniu szkolenia, certyfikat uczestnictwa w Warsztatach. Cena za Warsztaty nie obejmuje kosztów zakwaterowania i dojazdów. Rezygnacja z któregokolwiek elementu oferty nie wpływa na koszt uczestnictwa w Warsztatach.

Koszt uczestnictwa w Warsztatach jest zróżnicowany w zależności od statusu uczelni w programie ARIADNA. Uczestnikom z uczelni współpracujących z firmą Predictive Solutions w ramach programu ARIADNA proponujemy ceny promocyjne. Najbardziej atrakcyjne ceny proponujemy pracownikom uczelni współpracujących z naszą firmą przy organizacji letniej oraz zimowej edycji Warsztatów (pracownikom oraz doktorantom AGH i Uniwersytetu SWPS) oraz kursów zdalnych (UMK). Cennik Warsztatów dostępny jest w formularzu rejestracyjnym.

Uczestnikom Warsztatów możemy polecić noclegi w Hostelach na Miasteczku Studenckim AGH (szczegóły można znaleźć na stronie www.taniehostele.pl) lub w hotelu Polonez, znajdującym się w pobliżu AGH (www.hotel-polonez.pl).

Tak, jest taka możliwość. Taką informację uczestnik powinien nam przekazać przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego.

Niestety nie, samo wypełnienie formularza nie gwarantuje miejsca na Warsztatach. Dopiero dokonanie płatności na podstawie wystawionej przez organizatorów faktury pro forma (wysyłanej na adres mailowy podany w zgłoszeniu) gwarantuje miejsce na Warsztatach (pod warunkiem, że temat zostanie ostatecznie uruchomiony). Szczegóły określone są w warunkach uczestnictwa w Warsztatach Analitycznych.

Lokalizacja

AGH w Krakowie, Wydział Informatyki

Kawiory 21

30-055, Kraków

Kontakt z organizatorem

Adres wydarzenia

AGH w Krakowie, Wydział Informatyki
Budynek D17
Ul. Kawiory 21
30-055 Kraków

Organizator

Predictive Solutions Sp. z o.o.
[dawniej SPSS Polska]
ul. Retoryka 1
31-108 Kraków

www.predictivesolutions.pl

Ustawienia dostępności
Wysokość linii
Odległość między literami
Wyłącz animacje
Przewodnik czytania
Czytnik
Wyłącz obrazki
Skup się na zawartości
Większy kursor
Skróty klawiszowe